امروز : دوشنبه ۳ مهر ۱۴۰۲
تقویم همایش
سال
ماه
موضوع
  کنفرانس، همایش
  کارگاه و سمینار آموزشی
  جشنواره و نمایشگاه
تبلیغات کنفرانس نما
اطلاعیه ها
مرکز
فرهنگیان
کشاورزی
علمی کاربردی
مهندسی
انجمن علمی
تاریخ برگزاری همایش :
1400/11/20
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
1400/09/30
پایان یافته
شهر برگزاری :
وبینار
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1400/05/26
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
1400/05/26
پایان یافته
شهر برگزاری :
تهران
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1400/02/09
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
1400/02/06
پایان یافته
شهر برگزاری :
تهران-ایران
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1400/05/26
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
1400/05/26
پایان یافته
شهر برگزاری :
تهران
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1399/12/07
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
1399/12/01
پایان یافته
شهر برگزاری :
تهران
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1399/11/30
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
1399/11/27
پایان یافته
شهر برگزاری :
ایران - تهران
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1400/02/31
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
1400/03/25
پایان یافته
شهر برگزاری :
تهران
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1399/12/15
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
1399/12/10
پایان یافته
شهر برگزاری :
ایران - تهران
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1400/05/09
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
1400/05/01
پایان یافته
شهر برگزاری :
گرجستان-تفلیس
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1400/11/30
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
1400/11/27
پایان یافته
شهر برگزاری :
ایران - شهر تهران
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1400/04/05
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
1400/02/05
پایان یافته
شهر برگزاری :
تهران
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1400/11/28
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
1400/11/14
پایان یافته
شهر برگزاری :
استان همدان